دانشمندان پوست مصنوعی ساختند
دانشمندان پوست مصنوعی ساختند

دانشمندان پوست مصنوعی ساختند

دانشمندان پوست مصنوعی ساختند که می تواند گوشی و لپ تاپ را کنترل کند

دو نمونه از آن ساخته اند یک نمونه ابتدایی تر است ویک نمونه بسیار واقع بینانه تر است

می تواند تماس لمسی را تشخیص دهد و به آن پاسخ دهد
این سایت توسط گروه آدورا تکنولوژی طراحی شده است
;